Polityka ochrony danych osobowych

Od 25 maja 2018r obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Unii Europejskiej) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa szereg niezbędnych informacji, z których dowiedzieć się można, w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz jakie prawa w związku z tym wynikają.

Administrator danych osobowych.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym jak wykorzystywane będą Państwa dane jest spółka ACADEMY REAL FOOTBALL TEAM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Bruzdowej 108A/7, 02-991 Warszawa.

Jak skontaktować się z administratorem danych?

Możecie Państwo skontaktować się z administratorem danych pisząc do nas na adres: info@realft.pl.

Skąd posiadamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z rejestracjami dokonywanymi przez Państwa na stronie realft.pl, będącą oficjalną stroną Akademii oraz we wszelkich dokumentach obowiązujących w Akademii.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych?

Przetwarzanie danych niezbędne jest dla realizacji świadczeń przez ACADEMY REAL FOOTBALL TEAM Sp. z o.o.

Wykorzystywanie wizerunku do celów marketingowych w tym zdjęcia, video z treningów i meczów, tworzenie profili osobowych zawodników Akademii, kontaktu z opiekunami prawnymi zawodników.

Przetwarzanie danych niezbędne jest do realizacji niezbędnych umów zawieranych przez ACADEMY REAL FOOTBALL TEAM Sp. z o.o. z innymi podmiotami: biuro rachunkowe, Hotele i ośrodki, w których organizujemy obozy sportowe, podmioty organizujące rozgrywki dla zawodników w tym MZPN/PZPN, realizacja zamówień na sprzęt sportowy przez sklepy zaopatrujące Akademię, firma obsługująca oficjalne strony internetowe Akademii.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Czy podanie danych jest obowiązkiem?

Akademia wymaga podania danych, by móc zawrzeć z Państwem i realizować umowę świadczenia usług szkolenia i edukacji sportowej Państwa dzieci oraz aby realizować wszelkie inne umowy wnikające z profilu działania Akademii.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Zapewniamy, że respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.:

1) Prawo dostępu;

2) Prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) Prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, a także gdy zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług oferowanych dziecku.

4) Prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

5) Prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy.

Przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny;

6) Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich profilowaniu;

7) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy tylko wtedy, gdy jest to konieczne – podmiotom wspierającym funkcjonowanie Akademii w świadczeniu usług, a także podmiotom, za pośrednictwem których realizowane i zawierane są umowy przez ACADEMY REAL FOOTBALL TEAM Sp. z o.o. z innymi podmiotami: biuro rachunkowe, Hotele i ośrodki, w których organizujemy obozy sportowe, podmioty organizujące rozgrywki dla zawodników w tym MZPN/PZPN, realizacja zamówień na sprzęt sportowy przez sklepy zaopatrujące Akademię, firma obsługująca oficjalne strony internetowe Akademii.

Akademia może również przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane przez Akademię?

Akademia przechowuje Państwa dane przez czas niezbędny do realizacji usług, a także przez okres następujący po zakończeniu współpracy, służący dochodzeniu ewentualnych roszczeń,przeciwdziałaniu nadużyciom i oszustwom, do celów statystycznych i archiwizacyjnych – przez okres 10 lat od zdarzenia powodującego konieczność przetwarzania danych.