Warszawa dn. 10.01.2018r

REGULAMIN OBOZÓW

 1. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest wyrażenie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, iż nie będzie mógł korzystać z usług „Academy Real Football Team” Sp. z o.o. o ile łącznie nie przyjmie warunków Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 2. W obozach mogą uczestniczyć tylko członkowie Akademii lub zawodnicy zaproszeni na testy sportowe za zgodą klubu.
 3. Zgłoszenia Uczestnika na obóz może dokonać Rodzic lub jego Opiekun prawny.
 4. Aktualna informacja dotycząca obozów Akademii dostępna jest na stronie: realft.pl
 5. Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją warunków rezerwacji.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania obozu, jeśli jego realizacja jest utrudniona lub niemożliwa z powodów niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania obozu Organizator zwraca Rodzicom/Opiekunom prawnym 100% dokonanych wpłat.
 7. Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy z powodu rezygnacji lub niewykorzystanych świadczeń przez Uczestnika takich jak spóźnienie się na obóz, skrócenie pobytu, rezygnacji z wybranych zajęć przewidzianych przez program, rezygnacji z posiłków lub atrakcji przewidzianych na obozie.
 8. W przypadku rezygnacji możliwość zwrotu 60% wartości CAMPu może nastąpić wyłącznie w sytuacji, znalezienia na swoje miejsce innego uczestnika, który zostanie zakwalifikowany do udziału w CAMPie. W szczególnych przypadkach część zwrotu poniesionych wpłat może nastąpić tylko po indywidualnych ustaleniach z organizatorem.
 9. Organizator zapewnia Uczestnikom zakwaterowanie w pokojach z łazienkami oraz całodzienne wyżywienie.
 10. Organizator zapewnia Uczestnikom wodę na trening.
 11. Organizator odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo Uczestnika w czasie trwania obozu.
 12. Organizator podczas obozów zapewnia profesjonalną kadrę trenerską oraz kierownika obozu z wymaganymi przez polskie prawo uprawnieniami.
 13. Organizator zapewnia, że obóz zgodnie z wymogami formalnymi podlega zgłoszeniu do Kuratorium Oświaty.
 14. Organizator ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Uczestników od czasu dostarczenia zawodnika pod wskazany adres zbiórki i zgłoszenia się do kadry wychowawczej – do czasu odbioru Uczestników przez Rodziców/Opiekunów prawnych w miejscu wyznaczonej zbiórki. W przypadku samodzielnego powrotu do domu z miejsca wyznaczonej zbiórki, wymagane jest pisemne potwierdzenie Rodziców/Opiekunów prawnych.
 15. Organizator nie odpowiada za zmiany w przebiegu obozu wynikłe z przyczyn niezależnych: warunki atmosferyczne, decyzje władz państwowych, samorządowych i innych instytucji.
 16. Organizator odpowiada za rzetelną realizacę programu obozu. Ramowy program obozu jest wysłany do Rodziców/Opiekunów prawnych na wskazany w zgłoszeniu adres email .
 17. Organizator nie odpowiada materialnie za pieniądze, przedmioty wartościowe, sprzęt RTV Uczestnika oraz rzeczy osobiste Uczestnika.
 18. Rodzice/Opiekunowie prawni Uczestnika ponoszą odpowiedzialność materialna za szkody i straty wyrządzone z winy Uczestnika.
 19. W przypadku ciąży poczętej w czasie trwania obozu, organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej. Rodzic/Opiekun prawny jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z prawdą podania wszystkich ważnych informacji dotyczących zachowania się dziecka oraz jego zdrowia w Karcie Uczestnika Obozu.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, które wynikają z niekompletnej informacji podanej w Karcie Zgłoszenia.
 21. W przypadku wcześniejszego odbioru Uczestnika przez inną osobę niż Rodzic/Opiekun prawny, wymagane jest upoważnienie wystawione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego.
 22. Uczestnik jest zobowiązany do posiadania w czasie obozu aktualnej legitymacji szkolnej.
 23. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste oraz cały sprzęt Akademii.
 24. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania wymaganego ekwipunku Akademii (stroje treningowe, sprzęt do codziennego użytku, t-shirty, bluzy , dresy etc)
 25. Uczestnik obozu zobowiązany jest do posiadania polisy NNW obejmującej treningi w klubie oraz pobyt zawodnika na obozach organizowanych przez ACADEMY Real Football Team.
 26. Uczestnik akceptuje program przygotowany przez Organizatora i tym samym uczestniczy we wszystkich zajęciach programowych.
 27. Uczestnik zobowiązany jest w trakcie obozu do podporządkowania się wszelkim wskazówkom i zaleceniom przedstawicieli Organizatora – kierownikowi, wychowawcy, trenerom.
 28. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów i regulaminów dotyczących organizacji życia i bezpieczeństwa na obozie. W czasie podróży, wycieczek czy postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń wychowawców/trenerów.
 29. Uczestnik obozu jest zobowiązany do utrzymania porządku w szczególności w pokoju i na stołówce.
 30. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 7.00.
 31. Uczestnik nie może samodzielnie, bez zgody i wiedzy wychowawcy i kierownika obozu opuszczać miejsca obozu (hotelu, hali sportowej, boiska).
 32. Całkowity zakaz zabierania PSP, tabletów, itp. Telefon użytkowany przez Uczestników przechowywany jest u Wychowawców. Telefon oddawany jest Uczestnikom na czas wolny w wyznaczonych dniach i godzinach przez kierownika obozu. W nagłych przypadkach kontakt z Uczestnikiem jest możliwy przez Kierownika obozu lub Wychowawcę.
 33. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika przepisów i regulaminów obowiązujących na obozie, Organizator może zdecydować o usunięciu uczestnika z obozu. Wszelkie koszty związane z taka sytuacja ponosi Rodzic/Opiekun prawny.
 34. Na obozach Akademii obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających. Nieprzestrzeganie ww. zasady spowoduje natychmiastowe usuniecie Uczestnika z obozu i odesłanie do domu na koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.
 35. W przypadku niemoralnego w opinii kierownika obozu zachowania Uczestnika, Uczestnik może zostać usunięty z obozu na koszt Rodzica/Opiekuna prawnego.
 36. Rodzic/Opiekun może odwiedzić dziecko w trakcie wypoczynku w wyjątkowych przypadkach za zgodą kierownika po uprzednim ustaleniu miejsca i godziny spotkania.
 37. Wszelkie przesyłki adresowane do dzieci w trakcie obozu wymagają otwarcia ich w obecności kadry szkoleniowej.

Ochrona danych osobowych i prawa do wizerunku:

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku Uczestnika obozu do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronach internetowych, w prasie, w telewizji) pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z obozem, w którym uczestniczył Uczestnik
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o Uczestniku oraz jego osiągnięciach piłkarskich zdobytych w związku z działalnością prowadzona przez Organizatora także po zakończeniu obozu. Informacja taka może być zamieszczona w Internecie, w artykułach prasowych lub materiałach promujących obozy i/lub działalność prowadzana przez Organizatora.
 3. Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w pkt. 1 i 2 poprzez dobrowolne podpisanie zgody.

Zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności:                                                                                 

 1. Niniejszy Regulamin oraz Polityka Prywatności wchodzą w życie z chwilą opublikowania na stronie
 2. „Academy Real Football Team” Sp. z o.o. może okresowo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Po wprowadzeniu takich zmian, „Academy Real Football Team” Sp. z o.o. udostępni nową wersje Regulaminu i/lub Polityki Prywatności pod adresem: realft.pl.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu i/lub Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie: realft.pl.
 4. Uczestnik oraz jego rodzic/opiekun prawny uznaje i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie przez Uczestnika i/lub jego rodzica/opiekuna prawnego z usług lub serwisów po dacie zmiany niniejszego Regulamin i/lub Polityki Prywatności jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na Regulamin oraz Politykę Prywatności w nowym brzmieniu.

Postanowienia końcowe:

Akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest równoznaczna dla „Academy Real Football Team” Sp. z o. o. z przeczytaniem tych dokumentów, zrozumieniem ich treści, znajomością skutków prawnych z nich wynikających, a także z zobowiązaniem się Uczestnika oraz jego rodzica/opiekuna prawnego do przestrzegania zawartych tam zobowiązań.