Regulamin obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2019 roku.
Z dniem 4 listopada 2019r zmianie uległ punkt 8 Regulaminu oraz dodany został punkt 8(1).
Z dniem 15 lutego 2022r zmianie uległy punkty 11,12(a),17 Regulaminu.

REGULAMIN AKADEMII

Postanowienia ogólne:

1. Jeżeli w treści niniejszego Regulaminu użyto wskazanego poniżej słowa pisanego z dużej litery, słowu temu nadaje się znaczenie zgodne z poniższym:

a. Akademia – oznacza Real Academy, prowadzoną przez ACADEMY Real Football Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000527805, NIP: 1132879082, REGON: 147372650;

b. Opiekun – opiekun prawny (rodzic bądź inna osoba lub osoby będące opiekunem na podstawie innego tytułu prawnego) Zawodnika;

c. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin zajęć sportowych dla Zawodników organizowanych przez Akademię, dostępny w siedzibie Akademii i na jej stronie internetowej: www.realft.pl.

d. Zajęcia – oznaczają zajęcia sportowe oraz zajęcia piłkarskie organizowane przez Akademię;

e. Zawodnik – oznacza dziecko, osobę niepełnoletnią w wieku od 5 do 18 lat włącznie, zgłoszone przez swojego Opiekuna i biorące udział w Zajęciach;

f. Umowa – oznacza umowę pomiędzy ACADEMY Real Football Team Sp. z o.o. a Opiekunem, której przedmiotem są warunki udziału Zawodnika w Zajęciach;

g. Rachunek Akademii – rachunek bankowy Akademii wskazany na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl w zakładce: DLA RODZICÓW/OPŁATY;

h. Formularz Zgłoszeniowy – formularz znajdujący się na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl w zakładce: DLA RODZICÓW/ZGŁOSZENIE;

i. Formularz Rezygnacji – formularz znajdujący się na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl w zakładce: DLA RODZICÓW/REGULAMIN, stanowiący jednocześnie załącznik do Regulaminu;

j. Kadra Szkoleniowa Akademii – osoby, którym Akademia zleca prowadzenie Zajęć.

2. Organizatorem Zajęć piłkarskich jest Akademia.

3. W Zajęciach mogą brać udział wyłącznie Zawodnicy.

4. Akademia zastrzega sobie prawo do odwołania Zajęć w razie zaistnienia okoliczności niezależnych od niej („Siła wyższa”). Za okoliczności niezależne od Akademii przyjmuje się w szczególności katastrofy naturalne, nagłe zjawiska pogodowe, pożar, strajk, protesty, zamieszki lub działania władz oraz inne zdarzenia, jeżeli mogłyby wpłynąć na bezpieczeństwo, zdrowie lub życie Zawodników.

5. Przystąpienie do Akademii odbywa się wyłącznie za pomocą wysłania Formularza Zgłoszeniowego. Wysłanie Formularza Zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się z Regulaminem oraz Formularzem Rezygnacji i zaakceptowanie ich treści.

6. Akademia po otrzymaniu Formularza Zgłoszeniowego wysyła zaproszenie na trening/treningi próbne. Wysłanie zaproszenia odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym.

7. Potwierdzenie rejestracji i zapisu Zawodnika do Akademii następuje po odbyciu treningów próbnych. Potwierdzenie wysyłane jest drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym wraz z dokumentami, które Opiekun ma obowiązek wydrukować i podpisane dostarczyć osobiście na najbliższy trening. Umowa pomiędzy ACADEMY Real Football Team Sp. z o.o. a Opiekunem zostaje zawarta w momencie otrzymania potwierdzenia rejestracji po wypełnieniu pkt 5 i 6 powyżej.

8. W terminie do 3 dni od otrzymania potwierdzenia oficjalnego zapisu do Akademii Opiekun zobowiązany jest wnieść opłatę wpisową. Wysokość opłaty wpisowej podana jest na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl w zakładce: DLA RODZICÓW/OPŁATY.

81. Po dokonaniu zapisu do Akademii i uiszczeniu opłaty wpisowej Akademia w ciągu 21 dni wyposaża Zawodnika w podstawowy sprzęt treningowy. Sprzęt treningowy przez pierwsze 6 miesięcy jest własnością Akademii i w przypadku rezygnacji w tym okresie należy go zwrócić Akademii w terminie 7 dni od dnia rozwiązania Umowy. W przypadku braku zwrotu sprzętu Akademia ma prawo obciążyć Opiekuna kosztami sprzętu zgodnie z cenami podanymi na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl w zakładce: SKLEP AKADEMII. Po upływie 6 miesięcy uczestnictwa w Akademii sprzęt przechodzi na własność Zawodnika.

9. Opiekun i Zawodnik zobowiązani są do regularnego zapoznawania się z wszelkimi ogłoszeniami i aktualizacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl

10. Opiekun zobowiązany jest do regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej ustalana jest według kryteriów znajdujących się na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl w zakładce: DLA RODZICÓW/OPŁATY. Składka członkowska jest comiesięczną opłatą za członkostwo w Akademii – nie jest to opłata za ilość treningów w miesiącu. Nieobecność na zajęciach z jakichkolwiek przyczyn nie ma wpływu na wysokość składki ani nie zwalnia z jej uregulowania.

11. Składka członkowska uiszczana jest z góry za dany miesiąc, najpóźniej do 5-tego dnia każdego miesiąca, przelewem na Rachunek Akademii lub gotówką przed treningiem. W tytule przelewu należy wpisać: ,,imię, nazwisko, nazwę grupy, oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”. Zmiana rachunku bankowego nie stanowi zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany rachunku bankowego, numer nowego rachunku bankowego zostanie wskazany z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl oraz przesłany Opiekunowi pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym z odpowiednim wyprzedzeniem.

12. Dniem dokonania jakiejkolwiek wpłaty związanej z Umową jest dzień obciążenia rachunku bankowego Opiekuna, przy czym:

a) w przypadku opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej lub powstania innych zaległości w płatnościach oraz pojawienia się konieczności pisemnego wezwania Opiekuna do ich uregulowania koszt takiego wezwania wynosi 50 PLN;

b) w przypadku opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej lub powstania innych zaległości w płatnościach Akademia zastrzega sobie prawo do zawieszenia obowiązku świadczenia usług objętych Umową w stosunku do Opiekuna oraz Zawodnika, w tym do niedopuszczenia Zawodnika do Zajęć; niedopuszczenie Zawodnika do Zajęć nie zwalnia z obowiązku uregulowania składki członkowskiej i innych powstałych zaległości w płatnościach;

c) Opiekun ma prawo wnioskować o częściowe lub całkowite zwolnienie ze składki członkowskiej tylko i wyłącznie w przypadku kontuzji dłuższej niż 45 dni udokumentowanej zwolnieniem od lekarza specjalisty, doręczonym osobiście do Akademii lub przesłanym na adres e-mail: info@realft.pl; w przypadku złożenia Formularza Rezygnacji w okresie objętym przedmiotowym zwolnieniem lekarskim oraz w okresie jednego miesiąca od zakończenia okresu objętego przedmiotowym zwolnieniem lekarskim uprawnienie Opiekuna do żądania całkowitego lub częściowego zwolnienia ze składki członkowskiej nie przysługuje, a Opiekun ma obowiązek uiszczenia składek członkowskich w pełnej wysokości.

d) W przypadku opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej Akademia zastrzega sobie prawo zaliczenia wszelkich wpłat związanych z Umową dokonywanych przez Opiekuna lub Zawodnika w pierwszej kolejności na poczet zaległych składek członkowskich oraz należnych z tego tytułu odsetek, a dopiero w dalszej kolejności na poczet innych opłat związanych z Umową.

13. Akademia może zmienić wysokość składek członkowskich, także w trakcie trwania sezonu. O zmianie wysokości składek członkowskich Akademia poinformuje na stronie internetowej www.realft.pl oraz prześle Opiekunowi informację pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszeniowym z odpowiednim wyprzedzeniem.

14. W przypadku zmiany wysokości składki członkowskiej obowiązuje ona od początku miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu kalendarzowym po dniu zawiadomienia (np. jeżeli zawiadomienie o zmianie wysokości składki członkowskiej zostało ogłoszone na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl w miesiącu styczniu, nowa składka członkowska zacznie obowiązywać od miesiąca marca włącznie).

15. W przypadku zmiany wysokości składki członkowskiej, Opiekun może w terminie tygodnia od ogłoszenia zawiadomienia o zmianie wysokości składki członkowskiej na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec ostatniego miesiąca, za który obowiązuje dotychczasowa wysokość składki członkowskiej.

16. Zawodnik musi posiadać i regularnie wykonywać badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu oraz dostarczać oryginał zaświadczenia do Akademii za pośrednictwem Kadry Szkoleniowej Akademii, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@realft.pl. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pierwotne lub następcze szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Zawodnika oraz jego udziału w Zajęciach, w szczególności Akademia nie jest zobowiązana podejmować i inicjować działań zmierzających do oceny stanu zdrowia Zawodnika przed Zajęciami.

17. Zawodnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia NNW obejmującego uprawianie sportu. Ubezpieczenie zawodnik wykupuje we własnym zakresie.

18. Opiekun ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od 1-go dnia kolejnego miesiąca następującego po dacie złożenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego przez Opiekuna Formularza Rezygnacji na adres e-mail: info@realft.pl. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu wypowiedzenia.

19. W przypadku zaległości w opłaceniu składki członkowskiej za Zajęcia przekraczającej 30 dni, Akademia ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez uprzedniego wzywania Opiekuna do zapłaty. Niezależnie od wypowiedzenia Umowy na podstawie niniejszego punktu, Opiekun jest zobowiązany do zapłaty składki członkowskiej i innych powstałych zaległości w płatnościach za każdy miesiąc, choćby niepełny, w którym Zawodnik brał lub miał prawo brać udział w Zajęciach, a za który nie dokonano zapłaty.

20. W przypadku braku złożenia Formularza Rezygnacji zgodnie z dyspozycją punktu 18 powyżej, składki członkowskie będą naliczane do momentu rozwiązania umowy. Akademia będzie bezwzględnie, zgodnie z zapisami Formularza Rezygnacji, domagać się należnych opłat w okresie wypowiedzenia umowy.

21. Akademia nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie Zajęć mienie, dlatego posiadanie przez Zawodników wartościowych przedmiotów odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.

22. Regulacje dotyczące danych osobowych zgodne z przepisami mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, znajdują się na stronie internetowej Akademii: www.realft.pl w zakładce: DLA RODZICÓW/ZAPISY AKADEMIA pod Formularzem Zgłoszeniowym.

23. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu może być podstawą do usunięcia Zawodnika z Akademii.

24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

25. Prawem właściwym dla Regulaminu i Umowy jest prawo polskie.

26. Sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy do rozpoznania sporu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Każdorazowo będzie to jednak Sąd polski.

27. Postanowienia Umowy i Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Opiekuna będącego jednocześnie konsumentem, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa.

28. Regulamin obowiązuje od daty wskazanej każdorazowo na pierwszej stronie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż w dacie jego opublikowania na stronie internetowej Akademii i jego udostępnienia w siedzibie Akademii.

29. Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

30. Regulamin stanowi integralną część Umowy. W przypadku zmiany Regulaminu Akademia poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku gdy Opiekun nie akceptuje treści nowego Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec okresu obowiązywania dotychczasowego Regulaminu.

 

Dla Zawodników i Opiekunów:

1. Zawodnicy mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Zajęciach. W przypadku niemożliwości uczestniczenia w kolejnych Zajęciach należy koniecznie z wyprzedzeniem poinformować o tym trenera.

2. Na Zajęcia przychodzimy punktualnie: na treningi – minimum 15 minut przed ich rozpoczęciem, na mecze – minimum 30 lub 60 (rozgrywki ligowe) minut przed ich rozpoczęciem, gdyż punktualność to cecha okazująca szacunek do naszych partnerów. Spóźnienie lub nieobecność wpływa negatywnie dezorganizując Zajęcia.

3. Zawodnicy na każde Zajęcia powinni być wyposażeni w odpowiednie płyny nawadniające (młodsi zawodnicy – zalecana woda niegazowana – nie pijemy napojów gazowanych ani żadnych napojów energetycznych, zawodnicy starsi – woda niegazowana lub izotoniki, najlepiej własnej produkcji).

4. Na Zajęcia obowiązkowe jest zabieranie i zakładanie ochraniaczy.

5. Na Zajęciach zabronione jest używanie butów ,,wkrętów”.

6. Na Zajęciach zabronione jest używanie nieobowiązującego w Akademii stroju sportowego.

7. Szanujemy wszystkich należących do naszej Akademii, Zawodników, trenerów i pracowników. Szacunek okazujemy wszystkim Opiekunom, także naszym rywalom z zespołów przeciwnych w trakcie meczów. Dzielmy się z przeciwnikiem naszą pasją, jaką jest gra w piłkę nożną.

8. Bądźmy uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni do publiczności, to od zawsze cechuje wielkich sportowców. Na boisku zawsze przestrzegajmy zasad „fair play”. Piłka nożna to gra, która powinna wyzwalać pozytywne emocje, pamiętajmy o tym i traktujmy to jako wspaniałą zabawę i przygodę. Szanujmy sprzęt sportowy, z którego korzystamy i obiekty sportowe, na których uczestniczymy w zajęciach.

9. Zwracamy uwagę na nasze słownictwo i nasz wygląd. Nasz strój i buty sportowe zawsze powinny być czyste.

10. Piłka nożna jest grą zespołową i dobro zespołu zawsze stawiamy na pierwszym miejscu, pamiętajmy o tym, aby docenić wkład i wysiłek naszych partnerów w osiąganiu wspólnego celu. Zawsze wspierajmy naszych kolegów i partnerów w trudnych chwilach. Cieszmy się szczęściem kolegów i partnerów z drużyny i Akademii. Pozytywna maksyma tworząca jakość drużyny to: „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – pamiętajmy o tym. Nie lekceważmy nigdy ani partnerów ani przeciwnika obraźliwymi gestami.

11. Po rozegranych meczach pozdrawiamy naszych kibiców, a także kibiców drużyn przeciwnych okazując w ten sposób szacunek i pokazując naszą wielkość i dobre wychowanie.

12. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i higieny osobistej.

13. Po Zajęciach zawodnicy mają obowiązek przebierać się w szatni z odzieży treningowej.

14. Akademia oprócz szkolenia piłkarskiego wpajać będzie wszelkie wartości dobrego zachowania, zasady „fair play”, zasady sportowej integracji, tolerancji, szacunku, solidarności i przyjaźni.

15. W związku z należytym rozwojem podopiecznych Akademia będzie zwracała również uwagę na wyniki szkolne, dlatego po każdym semestrze Akademia ma prawo poprosić o ksero ocen, jakie uczeń uzyskał w szkole podstawowej. Pomogą one w dalszej edukacji sportowej i wychowawczej.

16. Opiekunowie zobowiązani są do nienagannej współpracy z przedstawicielami Akademii, dając swoją postawą dobry przykład Zawodnikom. Zabronione jest podważanie także publiczne decyzji trenerskich oraz działań Akademii, szczególnie w obecności Zawodników.

17. W przypadku problemów dyscyplinarnych pracownicy Akademii mogą poprosić o indywidualne spotkanie z Opiekunem. W przypadku powtarzających się problemów mają prawo zawiesić lub usunąć zawodnika z Akademii.

 

Regulamin sportowy Akademii:

1. Wobec Zawodników istnieje zakaz grania i trenowania w innych Klubach i Szkołach Piłkarskich.

2. Zawodnicy zobowiązani są godnie reprezentować Akademię podczas Zajęć oraz w życiu codziennym. Obowiązuje Ich dyscyplina, punktualność, regularne uczęszczanie na Zajęcia, kultura osobista oraz higiena.

3. Zawodnicy zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz urządzenia treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, z których korzystamy.

4. Zawodnicy zobowiązani są do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu sportowego zatwierdzonego przez Akademię, uczęszczania w nim na mecze i Zajęcia.

5. Zawodnik zobowiązany jest do używania sprzętu sportowego Akademii tylko i wyłącznie podczas Zajęć.

6. Sprzęt treningowy należący do Akademii po zakończonych zajęciach należy przekazać trenerowi.

7. W trakcie Zajęć Zawodnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń trenerów dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń.

8. Podczas Zajęć Opiekunowie zobowiązani są do niepodpowiadania Zawodnikom jak mają grać. Wszelkie wskazówki dotyczące gry Zawodników leżą wyłącznie po stronie trenerów Akademii.

9. Podczas Zajęć Opiekunowie oraz kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania.

10. Podczas meczów i treningów Opiekunowie oraz kibice nie mają prawa przebywać na boisku, w strefie dla Zawodników i trenerów oraz w okolicach ławek rezerwowych. Miejsce Opiekunów oraz kibiców jest poza nimi lub na trybunach.

11. Na obiektach sportowych, na których odbywają się Zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

12. Podczas organizowanych meczów Opiekunowie proszeni są o kulturalny i pozytywny doping dla Zawodników.

13. W trakcie meczów Opiekunowie proszeni są o okazywanie szacunku dla przeciwników Zawodników oraz nagradzanie ich wysiłku brawami.

14. Opiekunom Zawodników, a także osobom trzecim zabrania się wchodzenia do szatni Zawodników lub ich przeciwników.

15. Do czasu rozpoczęcia Zajęć Zawodnicy pozostają pod opieką Opiekunów. Po zakończonym treningu Zawodnicy są niezwłocznie odbierani przez swoich Opiekunów. Przed i po Zajęciach Zawodnicy pozostają pod opieką Opiekunów i w żaden sposób nie podlegają opiece Akademii. Akademia nie odpowiada za Zawodników pozostawionych bez opieki na obiektach, na których odbywają się Zajęcia.

16. Nieprzestrzeganie powyższych zasad Regulaminu może być podstawą do usunięcia zawodnika z Akademii.

Załączniki do Regulaminu:

1. Deklaracja CzłonkowskaDEKLARACJA CZŁONKOWSKA
2. Formularz Rezygnacji   FORMULARZ REZYGNACJI